Általános Szerződési Feltételek

1. Bevezető rendelkezések

A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) az Orkesztika Alapítvány (székhely: 1097 Budapest, Tagló u. 11-13., nyilvántartási száma: 01-01-0001379) mint kedvezményezett (továbbiakban Kedvezményezett) és a Kedvezményezett működését pénzbeli támogatással (továbbiakban Támogatás) támogató természetes személyek (továbbiakban Támogató) közötti kapcsolatot szabályozzák. (Kedvezményezett és Támogató a továbbiakban együttesen: Felek).

Kedvezményezett a Támogatás gyűjtésére a https://moha.mozdulatmuveszet.hu honlapon (továbbiakban Honlap) támogatói felületet hozott létre. A Támogatások fogadásának megvalósításában a Barion Payment Zrt.(továbbiakban Barion) mint külső technológiai és pénzügyi szolgáltató működik közre, így Kedvezményezett sem bankkártya, sem bankszámla adatokat nem gyűjt. Támogatások a Honlapon kívül is nyújthatók, amiben a Felek megállapodnak.

2. A szerződés létrejötte

A támogatási szerződés keretében a Támogató a támogatási lehetőségek valamelyike útján a Kedvezményezettnek pénzbeli Támogatást teljesít.
A Honlapon a támogatási folyamat során a Támogató által olvashatóvá válik a jelen ÁSZF. A Támogató általi elfogadást követően a támogatási szerződés a Támogató és a Kedvezményezett között létrejön és a Támogatás a Kedvezményezett részéről elfogadottnak minősül. Támogató a Támogatás elküldésével elfogadja jelen ÁSZF-et és így Felek között létrejön a támogatási szerződés.

3. A szerződés tárgya és tartalma

A Támogatás nyújtásának célja, hogy segítséget nyújtson Kedvezményezett működéséhez. A Kedvezményezettet bármilyen összegű Támogatással lehet támogatni akár egy, akár több alkalommal.

4. Fizetési módok
A Támogatás teljesíthető:
4.1 A Barion szolgáltatásai segítségével.

Ez esetben Támogató tudomásul veszi, hogy a Kedvezményezett adatkezelő által tárolt alábbi személyes adatai átadásra kerülnek az Barion, mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, támogatási összeg. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a Barion Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: https://www.barion.com/hu/adatvedelmi-tajekoztato/

Barion használata esetén a kapott bankszámlakivonatokon és banki értesítőkön elfogadóhelyként alapítványunk nem jelenik meg, azon a Barion Payment Zrt. fog szerepelni.

Rendszeres Támogatás esetén a Támogatás összegét havonta egyszer hívjuk le Barion szolgáltatásai segítségével.

4.2 A Támogatás megvalósulhat banki átutalással vagy készpénzben történő megfizetéssel. (Banki átutalás esetén a közlemény rovatba kérjük az alábbi szöveg feltüntetését: “Adomány”).

5. A Támogatás jogi jellege
A Támogatás nem minősül közérdekű adománynak.
A Támogatás teljesítése nem minősül ellenérték fejében teljesített termékértékesítésnek vagy szolgáltatásnyújtásnak, így Kedvezményezettet számlaadási kötelezettség nem terheli.

6. Adatkezelés, adatbiztonság
Az adatkezelés folyamatát, szabályait és az azzal összefüggő adatbiztonsági kérdéseket Az Adatkezelési tájékoztató tartalmazza.

7. A támogatási szerződés megszűnése és megszüntetése
7.1 A támogatási szerződés megszűnik annak teljesítésével egyszeri Támogatás esetén.

7.2 Rendszeresen nyújtott Támogatás esetén a Felek támogatási szerződése határozatlan idejű, de a támogatási szerződést Támogató bármikor, azonnali hatállyal és indoklás nélkül megszüntetheti a jövőre nézve, oly módon, hogy azt jelzi Kedvezményezett info@mozdulatmuveszet.hu email címén. Rendszeres Támogatás esetén rendszerünk havonta egyszer automatikusan lehívja a Barionnál beállított bankkártyáról a Támogatás megjelölt összegét. A már teljesített Támogatás tekintetében elállási jog nem gyakorolható.

7.3 Lemondás a Támogatás visszakövetelési jogáról Támogató a Támogatás teljesítésével kifejezetten, feltétlenül és visszavonhatatlanul lemond a Támogatás bármilyen jogcímen való visszakövetelésének lehetőségéről.

8. Záró rendelkezések

Kedvezményezett fenntartja jelen ÁSZF egyoldalú módosításának jogát Támogató megszerzett jogainak sérelme nélkül. Az esetleges módosításokról Kedvezményezett a Honlapon tájékoztatja a Támogatót.

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyvről szóló 2013.évi V.törvény szabályait kell alkalmazni.

2023.szeptember 7.